HOE?

1.   Bezoek eerst een aantal scholen.

Kies bewust voor wat je het beste vindt voor je kind. Beperk je niet tot 1 school, zodat je bij het aanmelden verschillende voorkeuren kan aanduiden, in de volgorde die je zelf wenst. Via deze link vind je de lijst van de scholen, alsook de vermelding van het aantal vrije plaatsen die zij per geboortejaar of leerjaar hebben op 1 februari, bij het begin van de aanmeldingsperiode.  

Opgelet: door de corona-maatregelen kan het zijn dat een normaal schoolbezoek niet mogelijk is. Contacteer de school om te horen wat de mogelijkheden zijn.

2.   Meld aan in maart (1 - 31 maart).

Aanmelden gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier.

In het formulier worden verschillende gegevens gevraagd.  Alle gegevens zijn nodig voor een juiste toewijzing en worden enkel gebruikt in het strikte kader van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure!

Toelichting bij de gegevens:

Persoonsgegevens van het kind

Hier moet je onder andere het officiële domicilieadres van het kind invullen

 • Het is belangrijk dat dit adres juist is, want aan de hand van dit adres wordt de afstand tot de school berekend. Bij plaatsgebrek in een school is het de afstand die beslist wie voorrang heeft: wie dichter woont bij de school heeft voorrang op wie verder woont.
 • Wanneer bij de inschrijving in april blijkt dat een verkeerd adres werd ingevuld, vervalt de aanmelding.
 • In geval de ouders gescheiden zijn en het ouderlijke gezag nog niet is toegewezen, maken de ouders een onderlinge geschreven en ondertekende afspraak die kan worden voorgelegd bij de inschrijving.

Persoonsgegevens van de ouder of voogd

Dit moeten de gegevens zijn van de wettelijke ouder of voogd die het kind zal komen inschrijven. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar de identiteitskaart.

Indien het gezin geen wettelijke verblijfplaats heeft, worden de contactgegevens ingevuld van de begeleidende organisatie.

Vragen over de gezinssituatie

Door de wet op het inschrijvingsbeleid zijn alle basisscholen in LOP-gebieden verplicht deze twee vragen aan ouders te stellen, hetzij via de aanmelding, hetzij via de inschrijving:

 1. Ontvangt het gezin een schooltoelage?
 2. Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 6BSO)?

Het is op basis van de antwoorden op deze vragen dat plaatsen toegekend worden in het kader van de sociale mix op school.

Wanneer bij de inschrijving in april blijkt dat de gegevens niet juist zijn, vervalt de aanmelding.

Ouders die in 2020-2021 of/en in 2021-2022 een schooltoelage ontvangen en dit ook hebben vermeld bij de aanmelding, dienen het bewijs van de schooltoelage mee te brengen (de brief van de Dienst Studietoelagen of een rekeninguittreksel).

Ouders zijn niet verplicht te antwoorden op de vraag “Is er voor het kind een attest buitengewoon onderwijs”. Dit is wel nuttige informatie voor de school, omdat ze dan kan nagaan of ze de draagkracht heeft om het kind goed te begeleiden. Let wel: een school voor gewoon onderwijs mag een kind met een attest buitengewoon onderwijs niet weigeren. Ze mag wel inschrijven onder opschortende voorwaarde. Dit wil zeggen dat de school de inschrijving later eventueel kan ontbinden als uit een (grondig) onderzoek blijkt dat de school het kind niet voldoende zorg kan bieden.

Leerlingengroep (Geboortejaar/leerjaar) en scholen van voorkeur

Bij ‘leerlingengroep’ wordt gevraagd om voor kleuters het geboortejaar aan te duiden, en voor lagereschoolkinderen het leerjaar waar ze volgend schooljaar naartoe gaan.

Bij ‘scholen’ wordt gevraagd je scholen van voorkeur in volgorde aan te duiden. Je vult best meerdere scholen in, want als je maar 1 school van keuze aanduidt en daar is geen plaats voor je kind, dan is je kind niet aangemeld en moet de inschrijving wachten tot mei in een school van tweede of lagere keuze. Duid je die andere scholen nu al aan, dan geniet je ook in die scholen de voorrang van aanmelding.

Gekoppelde aanmelding: meerdere kinderen aanmelden voor 1 school (indien van toepassing)

Deze vraag moet enkel ingevuld worden door ouders die meer dan 1 kind aanmelden en deze kinderen willen aanmelden voor dezelfde school. Indien niet voor alle kinderen tegelijk plaats is in die school, kan de school beslissen om toch alle kinderen op te nemen. Indien het voor geen enkele gekozen school mogelijk is om alle kinderen tezamen in te schrijven, wordt contact met je opgenomen met de vraag of je de inschrijving gekoppeld wenst te houden.

3.    Na de aanmeldingsperiode, in de loop van APRIL (in elk geval voor 22 april), zal je per gewone post een toewijzingsbrief ontvangen.

Dit is een brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Voor de meesten zal dit de school van eerste keuze zijn. Alleen wanneer er geen plaats meer is in de school van eerste keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Mocht er ook daar geen plaats meer zijn, dan wordt het derde keuze, enzoverder. 

Hoe wordt de toewijzing bepaald?

 1. Door de voorkeur(en) aangeduid op het aanmeldingsformulier
 2. Door de aantal vrije plaatsen per leerlingengroep en per school, en de verdeling in vrije plaatsen voor leerlingen die wel/niet beantwoorden aan de sociale kenmerken een schooltoelage ontvangen en de moeder bezit geen diploma secundair onderwijs.  
 3. Wanneer er te weinig plaatsen zijn in een leerlingengroep in een school voor alle kandidaat-leerlingen, is het de afstand tussen het domicilieadres van het kind en het officiële adres van de school, gemeten in vogelvlucht, die beslist welke kinderen voorrang krijgen. Hoe dichter het kind bij de school woont, hoe meer kans op toewijzing. De toewijzingsbrief zal steeds de afstand vermelden. 
 4. Wanneer twee kinderen in aanmerking komen voor één plaats en op dezelfde afstand van de school wonen (bv. appartementsblok), zal het toeval moeten beslissen door loting.

Voor scholen die hoger op je ranglijst stonden, maar waar geen plaats meer was voor je kind, ontvang je samen met de toewijzingsbrief een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt ook het volgnummer dat je kind inneemt op de wachtlijst. Als er later toch nog plaatsen zouden vrijkomen op de school en je kind staat hoog genoeg op de wachtlijst, dan zal de school je contacteren met de vraag of je alsnog wenst in te schrijven.

4.    Opgelet: aangemeld is nog niet ingeschreven! Wanneer je kind aan een school is toegewezen, moet je nog met de toewijzingsbrief naar de school gaan om in te schrijven. Dit kan vanaf 25 april tot 20 mei.

Laat deze periode niet voorbijgaan, anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de aanmelding!

Neem ook mee naar de inschrijving:

 • de Kids-ID of ISI+-kaart van je kind
 • je eigen identiteitskaart
 • als je een schooltoelage ontvangt, het bewijs hiervan.

e kind is ingeschreven als je je schriftelijk akkoord hebt verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement.